TZ Ugljan Menu

Upute za iznajmljivače u domaćinstvu

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA

Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam u Zadarskoj županiji – tel. + 385 23 350 182, +385 23 350 144, +385 23 350 145, e-mail: marijana.spoljaric@zadarska-zupanija.hr martina.masina@zadarska-zupanija.hr marina.roginek@zadarska-zupanija.hr

Iznajmljivači čija rješenja datiraju prije 1. rujna 2007. godine, ukoliko žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:

  • 08.04.2022. – ako posjeduju rješenje izdano prije 31.12.2000.
  • 08.04.2023. - ako posjeduju rješenje izdano u razdoblju od 01.01.2001. do 31.12.2004.
  • 08.04.2024. – ako posjeduju rješenje izdano u razdoblju od 01.01.2005. do 31.08.2007.

Iznajmljivač koji u svojim smještajnim objektima ima pomoćne krevete, a koji su navedeni u obrazloženju rješenja mora podnijeti zahtjev za ponovni upis pomoćnih kreveta. Ukoliko ne podnese zahtjev za upis pomoćnih kreveta, iznajmljivač ne može oglašavati ni koristiti pomoćne krevete (osim ako se ne koriste za djecu do 12 godina).

Na temelju Zakona o turističkoj pristojbi koji je stupio na snagu 2019. godine, turistička pristojba naplaćivat će se i za pomoćne krevete.

2. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKTA

Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma i sporta:

  1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561)
  2. Robi svjetleće reklame (Put Nina 143, 23000 Zadar; tel: 023 220 655)

Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.

3. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI, ODNOSNO APARTMANU

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi zasebnu Knjigu popisa gostiju budući da su svi prijavljeni turisti pohranjeni u sustavu eVisitor.

4. UTVRDITI NORMATIVE, AKO SE PRUŽA USLUGA PREHRANE

Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. PRIJAVITI TURISTE

Iznajmljivač je dužan u roku 24 sata od dolaska prijaviti svoje turiste preko sustava eVisitor. Prijave turista, iznajmljivač može izvršiti samostalno ili u uredu turističke zajednice. Preduvjet za samostalno korištenje eVisitora je da se iznajmljivač obrati Turističkoj zajednici mjesta Ugljan koja će izdati pristupne podatke za sustav.

6. POPIS TURISTA (GOSTIJU)

Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige popisa gostiju.

7. IZDATI RAČUN GOSTU

Izdati gostu račun za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima: ime i prezime i OIB iznajmljivača, adresa iznajmljenog objekta, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust, PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a), dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking), ukupni iznos računa i potpis. Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos turističke pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „turistička pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). Cijena, obavezno, mora biti izražena u kunama.

8. VODITI KNJIGU EVIDENCIJA PROMETA

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu. To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana. Knjiga evidencije o prometu vodi se u kunama. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP (obrazac_ep.pdf). Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do 15. siječnja tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda. Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ 2 (obračun članarine TZ).

9. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe zbog pandemije koronavirusa Covid-19. Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice kreira sustav eVisitor te ih iznajmljivači mogu samostalno preuzeti iz sustava.

Prema dogovoru s domaćinima, moguće je uplatnice preuzeti i u turističkom uredu ili se mogu poslati poštom na adresu iznajmljivača.

Visina godišnjeg paušala turističke pristojbe za mjesto Ugljan:

broj kreveta x 175,00 kn

kamp jedinica x 250,00 kn

Turistička pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice.

Primatelj: TZ mjesta Ugljan

Broj računa primatelja: IBAN: HR8510010051735447047

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača – šifra objekta za koji se provodi plaćanje turističke pristojbe

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe - 1.2. ili 3. rata za 2020.g.

10. UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Godišnji paušalni iznos članarine

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom krevetu

Smještaj u domaćinstvu – po pomoćnom krevetu

45,00 kn

22,50 kn

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

80, 00 kn

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Podatci za uplatu:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan

Broj računa primatelja: IBAN: HR8810010051735427205

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: uplata turističke članarine za 2022. g.

11. DOSTAVITI OBRAZAC TZ 2 POREZNOJ UPRAVI

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužne su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ 2 najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tu godinu.

12. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivač je dužan prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika. Porez se obračunava prema mjestu na kojem iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače u Ugljanu:

broj glavnih kreveta x 300,00 kn

broj kamp jedinica x 300,00 kn

13. PLAN EVAKUACIJE

Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava put za izlazak.

14. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći.

15. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu u pisanom obliku, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

16. OBAVIJEST O PLAĆANJU PDV-a NA USLUGE STRANIH AGENCIJA I PORTALA

Iznajmljivači u domaćinstvu koji primaju usluge od poreznih obveznika, primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

Usluge se oporezuju prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu primatelja usluge. Obveznik koji obavlja uslugu neće obračunati PDV, a primatelj usluge mora obračunati PDV na svotu naknade (proviziju) koju mu je zaračunao davatelj usluge.

Da bi iznajmljivač mogao ispuniti svoju obvezu plaćanja PDV-a potreban mu je valjani PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj iznajmljivač je dužan ishoditi u nadležnoj ispostavi Porezne uprave 15 dana prije početka korištenja usluga koje se oporezuju PDV-om.

17. KUĆNI RED

Preporuča se istaknuti kućni red (na unutrašnju stranu vrata) kako bi se izbjegle eventualne potencijalne nesuglasice s gostom ili reklamacije.

18. VATROGASNI APARAT

Iznajmljivači u domaćinstvu nisu dužni imati vatrogasni aparat, ali je preporučljivo.

19. OSIGURANJE GOSTIJU

Za iznajmljivače u domaćinstvu ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Tu obvezu imaju iznajmljivači koji su svoj smještaj registrirali putem tvrtke ili obrta. Ipak, preporučljivo je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja.