logo hr

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Ugljan

logo hr

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 22. Statuta Turističke zajednice mjesta Ugljan (Službeni glasnik Općine Preko 06/10) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Ugljan od 28. rujna 2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Ugljan raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Ugljan

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno,  puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br.152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka.
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje vlastoručno potpisan u originalu,
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

Napomene:

 • na mjesto direktora/ice može biti primljena osoba koja mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) – čl. 21. st. 6.),
 • direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) , u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)čl. 23. st. 1., 5. i 6.)
 • na radno mjesto direktora /ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) – čl. 24. st. 1.,2.,4.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08čl. 13.).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica mjesta Ugljan, Turističko vijeće, Šimuna Kožičića Benje 17, 23275 Ugljan s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Turističke zajednice mjesta Ugljan: www.ugljan.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/ . Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Ugljan. 

Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Ugljan zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                                                                                                    Turističko vijeće

                                                                                                                                                                                          Turističke zajednice mjesta Ugljan

Kontakt informacije

Turistička zajednica mjesta Ugljan

 • 23275 Ugljan, Hrvatska > mapa
 • Tel./Fax: ++385 23 288-011

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD