logo hr

Javni natječaj 2017.

Scan10010 page 001

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA UGLJAN, Šimuna Kožičića Benje 17, 23275 Ugljan, OIB: 21575851943, zastupana po direktorici Draženi Strihić raspisuje javni natječaj za davanje u zakup javne površine kako slijedi:

J A V N I    N A T J E Č A J

I.

Javna površina u mjestu Ugljan daje se u zakup na određeno vrijeme u svrhu postavljanja štandova za vrijeme održavanja Ugljanske fešte za blagdan Velike Gospe 15. kolovoza 2017. godine. Lokacije su na grafičkom prikazu označene brojevima od 1 do 15.


- lokacija br. 1 daje se u zakup za postavljanje većeg štanda s hranom i pićem s početnom cijenom od 4 .000,00 kn.

- lokacija br. 2 daje se u zakup za postavljanje većeg štanda s hranom i pićem s početnom cijenom od 3.500,00 kn.

- lokacija br. 3 daje se u zakup za postavljanje većeg štanda s hranom i pićem s početnom cijenom od 3.000,00 kn.

- lokacija br. 4 daje se u zakup za postavljanje ugostiteljske terase s početnom cijenom od 1.500,00 kn.

- lokacija br. 5 daje se u zakup za postavljanje ugostiteljske terase s početnom cijenom od 1.500,00 kn.

- lokacija br. 6 daje se u zakup za postavljanje ugostiteljske terase s početnom cijenom od 1.500,00 kn.

- lokacija br. 7 daje se u zakup za postavljanje ugostiteljske terase s početnom cijenom od 700,00 kn.

- lokacija br. 8 daje se u zakup za postavljanje ugostiteljske terase s početnom cijenom od 700,00 kn.

- lokacija br. 9 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda s palačinkama s početnom cijenom od 500,00 kn.

- lokacija br. 10 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda s kokicama s početnom cijenom od 500,00 kn.

- lokacija br. 11 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda sa šećernom vunom s početnom cijenom od 500,00 kn.

- lokacija br. 12 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda s tetovažama s početnom cijenom od 300,00 kn.

- lokacija br. 13 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda s balonima s početnom cijenom od 300,00 kn.

- lokacija br. 14 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda sa suvenirima s početnom cijenom od 300,00 kn.

- lokacija br. 15 daje se u zakup za za postavljanje prijenosnog štanda s igračkama s početnom cijenom od 300,00 kn.

II.

Javna površina daje se u zakup isključivo radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja Ugljanske fešte za blagdan Velike Gospe 15. kolovoza 2017. godine.

III.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Zakupnik je dužan uplatiti zakupninu prilikom potpisa Ugovora o sufinanciranju, odnosno najkasnije dva dana prije početka manifestacije.

Plaćanje se vrši uplatom na žiro račun Turističke zajednice mjesta Ugljan broj: HR0823400091110612934 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb.

Zakupnik je do održavanja javne usmene licitacije dužan predati 1 (jednu) bjanko zadužnicu radi osiguranja plaćanja zakupnine. Zakupnik bez dostave bjanko zadužnice do isteka navedenog roka u članku 9., te ostale potrebne dokumentacije ne može se javno nadmetati za ponuđene lokacije.

IV.

Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe s područja RH koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti.

V.

Turistička zajednica mjesta Ugljan određuje lokacije štandova po provedenom natječajnom postupku.

VI.

Mjesto za postavljanje štanda se ne može dati u podzakup, niti se mogu dogovorno mijenjati lokacije štanda između zakupnika, zbog čega zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida zakupa.

VII.

Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem ponuditelja (licitacija).

VIII.

Prijave za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno sadrže slijedeće dokaze:

- dokaz o državljanstvu - osobnu iskaznicu na uvid i preslik iste ukoliko je natjecatelj fizička osoba, obrtnicu odnosno preslik iste za fizičke osobe obrtnike, izvadak iz trgovačkog registra na uvid i preslik istog ako je natjecatelj pravna osoba, te osobni identifikacijski broj (OIB);

- punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) odnosno ovlaštenje predstavnika pravnih osoba;

- Jednu bjanko zadužnicu (ovjerenu kod javnog bilježnika)

IX.

Prijave za sudjelovanje u natječaju predaju se najkasnije do 26.7.2017. godine u Turističkom uredu Ugljan.

X.

Ugovor o zakupu sklopiti će se u roku od 6 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora ili ukoliko ugovor o zakupu ne bude zaključen u roku 6 dana od dana odluke o odabiru ponuditelja, raspisat će se ponovni natječaj, ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

XI.

Usmeno nadmetanje će se održati dana 28.7.2017. godine u Čitaonici u Ugljanu, Šimuna K. Benje 17, 23275 Ugljan s početkom u 17:00 sati.

XII.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u uredu TZM Ugljan ili na telefon 098 950 9527.

U Ugljanu, 22. 7 2017. g.

Kontakt informacije

Turistička zajednica mjesta Ugljan

  • 23275 Ugljan, Hrvatska > mapa
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD